Pomiary pyłów drewna i krystalicznej krzemionki

Drogi pracodawco przypominamy, że w zależności od wyników wcześniejszych pomiarów, spoczywa na Tobie obowiązek wykonywania  pomiarów pyłów drewna (frakcja wdychalna) i krystalicznej krzemionki (frakcja respirabilna) nie rzadziej niż co  3 lub co 6 miesięcy.

Źródło:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 24 stycznia 2020 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy) Dz.U. 2020 poz. 197; dodaje się do wykazu czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym min. pył drewna (frakcja wdychalna) i krystaliczną krzemionkę (frakcja respirabilna).

Skontaktuj się z nami