Badania środowiska pracy - Warszawa

Pomiary środowiska pracy – BHP Partner przeprowadzi je szybko i profesjonalnie

Zbyt duży hałas, nieodpowiednie oświetlenie stanowiska pracownika czy nadmierne natężenie pól elektromagnetycznych (PEM), to jedne z wielu zjawisk, rozpoznanie których i następnie wyeliminowanie ułatwiają przeprowadzane przez nas pomiary środowiska pracy. Posiadając niezbędne uprawnienia i sprzęt potrzebny do wykonywania tego rodzaju czynności, już od dłuższego czasu funkcjonujemy jako BHP Partner – warszawski oddział sprzedaży Akredytowanego Laboratorium Badań Środowiska pracy Interlis Sp. z. o.o. Z naszych usług korzystają firmy reprezentujące różne branże w celu spełnienia obowiązku przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy, co jest niezbędne w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ich działalności. Jeżeli więc również Państwo od niedawna prowadzą własną działalność, zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania rzetelnych wyników pomiarów.

W jakim celu należy zlecić wykonanie pomiarów środowiska pracy?

Pomiary środowiska pracy w Warszawie i jej okolicach, które wykonujemy na życzenie Klientów, skutkują uzyskaniem przez nich nie tylko zgodnych ze stanem faktycznych wyników badań, ale też dokumentacji będącej ich potwierdzeniem. Dzięki temu mogą zapoznać z rezultatami pomiarów każdego ze swoich pracowników oraz organy kontrolne, a także przekazać je do odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego. Termin przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy zawsze staramy się dopasować możliwie jak najbardziej względem potrzeb Klientów oraz w taki sposób, by przebiegały prędko, a zarazem, by charakteryzowała je najwyższa jakość.

Badania środowiskowe – Warszawa

Zgodnie z ustawą Pracodawca ma obowiązek wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).Właściciel zakładu pracy ma obowiązek zlecić badania środowiska pracy i wykonać pomiary wydatku energetycznego w ciągu 30 dni od daty uruchomienia działalności. Wymóg ten dotyczy tych przedsiębiorstw, w których pracownik jest lub może być narażony na kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi bądź fizycznymi.Wyniki pomiarów środowiska pracy muszą być jawne dla wszystkich pracowników oraz organów kontrolnych. Niezwłocznie po przeprowadzeniu badań należy zapoznać osoby zatrudnione z ich wynikami w sposób ustalony w zakładzie pracy. Co ważne rejestry i karty należy przechowywać przez 40 lat. W przypadku likwidacji zakładu przed upływem tego okresu, należy przekazać całą dokumentację do odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego. Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy mogą być wykonywane wyłącznie przez akredytowane laboratorium, a ich koszty pokrywa zakład pracy.Jesteśmy Warszawskim Odziałem sprzedaży Akredytowanego Laboratorium Badań Środowiska Pracy Interlis Sp. z o.o.,  posiadającym Certyfikat Akredytacji nr AB 896 wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy oraz przygotowujemy pełną dokumentację w zakresie:

 • natężenia hałasu w środowisku pracy
 • natężenia hałasu w środowisku ogólnym
 • natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
 • stężenia pyłów – frakcji wdychalnej i respirabilnej
 • stężeń substancji chemicznych, metali, gazów
 • mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego
 • natężenia drgań mechanicznych (miejscowych) działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • natężenia drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • skuteczności wentylacji: grawitacyjnej, mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej)
 • wydatku energetycznego metodą tabelaryczną i wentylacji płuc
 • natężenia pól elektromagnetycznych (PEM)
Nasza firma oferuje swoje usługi w Warszawie i okolicach, zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami