Badania środowiska pracy - Warszawa

Badania środowiskowe – Warszawa

Zgodnie z ustawą Pracodawca ma obowiązek wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).Właściciel zakładu pracy ma obowiązek zlecić badania środowiska pracy i wykonać pomiary wydatku energetycznego w ciągu 30 dni od daty uruchomienia działalności. Wymóg ten dotyczy tych przedsiębiorstw, w których pracownik jest lub może być narażony na kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi bądź fizycznymi.Wyniki pomiarów środowiska pracy muszą być jawne dla wszystkich pracowników oraz organów kontrolnych. Niezwłocznie po przeprowadzeniu badań należy zapoznać osoby zatrudnione z ich wynikami w sposób ustalony w zakładzie pracy. Co ważne rejestry i karty należy przechowywać przez 40 lat. W przypadku likwidacji zakładu przed upływem tego okresu, należy przekazać całą dokumentację do odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego. Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy mogą być wykonywane wyłącznie przez akredytowane laboratorium, a ich koszty pokrywa zakład pracy.Jesteśmy Warszawskim Odziałem sprzedaży Akredytowanego Laboratorium Badań Środowiska Pracy Interlis Sp. z o.o.,  posiadającym Certyfikat Akredytacji nr AB 896 wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy oraz przygotowujemy pełną dokumentację w zakresie:

 • natężenia hałasu w środowisku pracy
 • natężenia hałasu w środowisku ogólnym
 • natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
 • stężenia pyłów – frakcji wdychalnej i respirabilnej
 • stężeń substancji chemicznych, metali, gazów
 • mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego
 • natężenia drgań mechanicznych (miejscowych) działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • natężenia drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • skuteczności wentylacji: grawitacyjnej, mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej)
 • wydatku energetycznego metodą tabelaryczną i wentylacji płuc
 • natężenia pól elektromagnetycznych (PEM)

Nasza firma oferuje swoje usługi w Warszawie i okolicach, zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami