Usługi dla firm w zakresie zadań Służby BHP

Usługi dla firm w zakresie zadań Służby BHP

BHP Partner, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 109 poz. 70, świadczy w zakładach pracy kompleksową obsługę w zakresie zadań Służby BHP – w jej zakres wchodzi między innymi:

  • przeprowadzanie kontroli organizacji i warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • udział w opracowywaniu i ocenie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy;
  • udział, opiniowanie i doradztwo warunków na stanowiskach pracy (organizacja, ergonomia, wyposażenie) ze względu na bhp – przeprowadzamy dobór obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • opracowywanie i sprawowanie kontroli nad dokumentacją bhp (wypadki, choroby zawodowe, pomiary czynników środowiska pracy, instrukcje stanowiskowe, IBWR, wykazy prac szczególnie uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych oraz inne);
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i przygotowanie kart oceny ryzyka zawodowego;
  • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

Skontaktuj się z nami